Personenvervoer van en naar alle luchthavens in Europa

Algemene voorwaarden

Art 1
Bij iedere boeking zijn de algemene voorwaarden van toepassing ook bij reservaties per telefoon of fax, ongeacht de klant ze gelezen heeft of niet.
Elcar bv behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie.

Art 2
Onze facturen zijn bij ontvangst betaalbaar en conform het BTW tarief dat geldig is op de dag van de boeking. Bij niet betaling op vervaldag (maximum 10 werkdagen na factuurdatum) is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 15% verschuldigd.

Art 3
U heeft tot 2 dagen voor het vervoer recht op annulatie.
Last-minute boekingen (< 48u) vallen niet onder deze voorwaarde.
Elcar bv behoudt zicht het recht voor een boeking te weigeren, met name in geval van openstaande facturen of onvermogen tot betaling.

Art 4
Bij annulatie binnen de 24 u en bij niet verwittiging van een annulatie wordt het totale bedrag aangerekend

Art 5
Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant, doch Elcar bv doet al het mogelijke om de personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Elcar bv kan echter in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig afleveren van de personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming, ongeacht het soort van veroorzaakte schade. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale faktuurbedrag, ongeacht de omvang van direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Art 6
De klant is gerechtigd op een schadevergoeding van 20% op het totaalbedrag van de factuur, met een maximum van 40 Euro, als Elcar bv het contract vernietigt of het contract niet uitvoert, met uitzondering van overmacht.

Art 7
Elcar bv is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door ons of door overmacht.

Art 8
Alle klachten aangaande factuur of diensten, dienen per aangetekend schrijven te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.

Art 9
Indien en voor zover enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is enkel de rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Afdeling Antwerpen) bevoegd, zelfs indien er sprake is van meerdere gedaagden.

Elcar bv - Herentalsebaan unit B1, 2160 Wommelgem - Ondernemingsnummer: BE0878 371 721
+32 3 457 59 56 - info@elcar.be